Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklep.ciekaweiglaki.pl prowadzony jest przez firmę:

Firma Medjan Jan Kapturek
Pogorzałki 87 A
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 542-160-05-91

Adres szkółki i punktu sprzedaży:

Ciekawe Iglaki
Królowy Most 28
16-040 Gródek
woj. Podlaskie


 SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. WYMOGI TECHNICZNE
 3. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM
 4. ZAKUPY W SKLEPIE
  4.1. Zamówienia
  4.2. Anulowanie zamówienia
  4.3. Czas realizacji
  4.4. Płatność
  4.5. Dostawa
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 6. REKLAMACJE I RĘKOJMIA
 7. WAŻNE INFORMACJE O ROŚLINACH
 8. PRAWA AUTORSKIE
 9. DANE OSOBOWE

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – funkcja Sklepu, umożliwiająca przechowywanie danych dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość. Klient może składać, anulować lub edytować zamówienia.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – internetowy sklep przy szkółce Ciekawe Iglaki prowadzony przez Sprzedającego pod adresem http://sklep.ciekaweiglaki.pl

Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Medjan Jan Kapturek, Pogorzałki 87 A, 16-002 Dobrzyniewo Duże wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 542-160-05-91

Umowa sprzedaży na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie polityka prywatności.

Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniona przez Sprzedającego dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.


2. WYMOGI TECHNICZNE

Aby móc prawidłowo korzystać ze Sklepu oraz składać zamówienia potrzebne są:

 • urządzenie z dostępem do Internetu i Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki Cookiem,
 • aktywne konto e-mail.

3. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

Adres szkółki i punktu sprzedaży: Ciekawe Iglaki, Królowy Most 28, 16-040 Gródek, woj. Podlaskie

Kontakt:

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

Konto: ING Bank Śląski 09 1050 1823 1000 0092 6241 9147


4. ZAKUPY W SKLEPIE

4.1. Zamówienia

4.1.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem indywidualnego Konta Klienta lub poprzez zakup bez rejestracji.

4.1.2. Zakupu dokonuje się wypełniając Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronach Sklepu Internetowego, przy czym wybór zamawianych Towarów oznacza dodanie ich do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. które Towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Proces zamówienia jest wspierany wyświetlanymi komunikatami.

4.1.3. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia kieruje do podsumowania złożonego zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: danych identyfikujących Kupującego, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.

4.1.4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego, co stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość.

4.1.5. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia wraz z podaniem jego numeru. Następnie Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia z wyszczególnieniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia, dane Sprzedającego, informacje o usługach świadczonych przez Sprzedającego po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

4.1.6. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz w zależności od formy odbioru towaru koszty jego dostawy.

4.1.7. Nie oferujemy opcji wysyłki za granicę.

4.2. Anulowanie zamówienia

4.2.1. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.

4.2.2. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedający dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

4.3. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy.

4.4. Płatność

4.4.1. Złożone zamówienie można opłacić w następujących formach:

• dokonując płatności z góry (za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia):
a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (09 1050 1823 1000 0092 6241 9147).
b) Za pomocą karty płatniczej Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
c) Za pośrednictwem platformy płatności błyskawicznych.

Operatorem szybkich płatności i kart płatniczych jest Blue Media S.A.

• za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

4.4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.4.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.4.4. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.

4.5. Dostawa

4.5.1. Dokonując zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient wybiera sposób dostawy spośród dwóch opcji: odbiór osobisty pod adresem Szkółki w Królowym Moście lub wysyłkowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Drzewka wagowo ciężkie wysyłamy na paletach. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy po uprzednim uzgodnieniu z Klientem.

4.5.2. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta, następuje zwrot Towaru do Sprzedającego, a Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Następnie Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność zwrotu za zakupiony przez Klienta Towar.

4.5.3. Towar jest zabezpieczany i pakowany do kartonów w poniedziałki i wtorki, tak aby jak najkrócej przebywał w opakowaniu. Klient otrzymuje sadzonki po 24h od daty zapakowania. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za pakowanie towaru. Koszt wysyłki to jedynie opłata kuriera wynikająca z wagi przesyłki. Towar jest ubezpieczony na czas transportu.


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.

5.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.), która określa, iż przesyłane rośliny zaliczane są do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.

5.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 Regulaminu).

5.4. Odstąpienie od Umowy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

5.4.1. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do odstąpienia od Umowy pod warunkiem, że zakup jest dokonywany w charakterze prywatnym.

5.4.2. Rozpatrując zasadność odstąpienia od Umowy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą Sprzedający weryfikuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, co odbywa się m.in. poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

5.4.3. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy a nie prywatny - Sprzedający niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie o nie przysługującym prawie do odstąpienia. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedającego zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

5.5. W przypadku odstąpienia od Umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5.6. Skutki odstąpienia od Umowy.

5.6.1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, to jest nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.6.2. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

5.6.3. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6.4. Towar należy zwrócić niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Adres zwrotu Towaru: Ciekawe Iglaki, Królowy Most 28, 16-040 Gródek, woj. Podlaskie

5.6.5. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.


6. REKLAMACJE I RĘKOJMIA

6.1. Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w przypadku, gdy rośliny dojadą zniszczone, połamane lub niezgodne z zamówieniem (możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona). W przypadku nabycia wadliwego produktu możliwe jest obniżenie jego ceny, wymiana towaru lub odstąpienie od umowy. W przypadku zwrotu towaru koszty wysyłki ponosi Sklep. Odbiór zapakowanego towaru następuje w ustalonym z klientem terminie i miejscu.

6.2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciekaweiglaki@ciekaweiglaki.pl lub listem poleconym na adres: Ciekawe Iglaki, Królowy Most 28, 16-040 Gródek woj. Podlaskie w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

6.3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z numerem zamówienia,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • szczegółowy opis uszkodzeń, lub innych wad przesyłanych roślin wraz ze zdjęciami

6.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6.5. Paczki zwrotne powinny być odpowiednio zabezpieczone do transportu. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem.

6.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


7. WAŻNE INFORMACJE O ROŚLINACH

Towar, czyli oferowane rośliny pochodzą z krajowej produkcji, są odpowiednio nawożone i ukorzenione. Posiadamy Świadectwo Fitosanitarne potwierdzające stan zdrowotności i źródło pochodzenia sadzonek.


8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach www.ciekaweiglaki.pl oraz www.sklep.ciekaweiglaki.pl użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia roślin mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na ich różne stadium rozwojowe i wzrost w danym okresie.

8.2. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści oraz zdjęć zabronione.


9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.

9.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


 Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl